Menu Close

Unutar naše tvrtke, nudimo usluge izrade projektne dokumentacije, izrade elaborata za legalizaciju postojećih zgrada, izrade elaborata zaštite od požara, energetskog certificiranja zgrada, vršenja stručnog nadzora te vođenja projekata – konzalting i tehničko savjetovanje.

Projektni biro STUDIO HM opremljen je programskim paketom ArchiCAD koji omogućuje rad sa 3D modelom projektirane zgrade, tako da projektiranu zgradu možete vidjeti u 3D. Program omogućuje izradu animacija i virtulnih šetnji kroz zgradu, tako da korisnici koji nemaju tehničko znanje čitanje nacrta mogu jednostavno dobiti uvid u svoj projekt.

Projektna dokumentacijaLegalizacija postojećih građevinaElaborati zaštite od požaraEnergetsko certificiranjeStručni nadzorVođenje projekata

Zajednički sa projektnim biroima s kojima imamo suradnju možemo Vam ponuditi izradu kompletne projektne dokumentacije za sve vrste zgrada: od geodetskih usluga, arhitektonskih projekata, građevinskih projekata, projekata svih vrsta instalacija (električnih i strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije) te izradu potrebnih eleborata za ishođenje dozvola za gradnju i za izvođenje građevine.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13)projekti se prema namjeni i razini razrade razvrstavaju na:

 1. glavni projekt
 2. izvedbeni projekt
 3. tipski projekt
 4. projekt uklanjanja građevine.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebnim propisima, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

 1. arhitektonski projekt
 2. građevinski projekt
 3. elektrotehnički projekt
 4. strojarski projekt.

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu sa glavnim projektom.

Projekt uklanjanja građevine je projekt kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u građevini, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka građevine na energetsku i/ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada iz građevine i otpada nastalog uklanjanjem građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem građevine.

Zakon o gradnji (NN 153/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html

Obavljamo kompletnu uslugu legalizacije Vaših građevina te evidentiranja istih u zemljišnu knjigu i katastarski plan.

Legalizacija se provodi ovisno o vrsti zgrade koja se legalizira, a propisana je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađevnim zgradama, NN 86/12 i 143/13.

Nezakonito izgrađena zgrada je zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgradeizgrađena bez građevinske dozvole ili protivno građevinskoj dozvoli, snimljena prilikom aerofotogrametrijskog snimanja iz zraka i vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Republike Hrvatske.

Dosad smo u okviru naše tvrtke legalizirali više od stotinu nezakonito izgrađenih zgrada i jamčimo Vam kvalitetnu i brzu uslugu na tom području.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (86/12, 143/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3070.html

Tvrtka ima stalno zaposlenu osobu ovlaštenu za izradu elaborata zaštite od požara, prema Zakonu o zaštiti od požara, NN 92/10 i Pravilniku o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara, NN 141/11.

Elaborat zaštite od požara predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Elaborat je obvezan za građevine skupine 2 (zahtjevne građevine).

Zakon o zaštiti od požara (NN92/10)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html

Tvrtka posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenimtehničkim sustavom.

Vršimo energetske preglede zgrada kako bismo utvrdili njena energetska svojstva (izračun fizikalnih procesa u zgradama), te izradu toplinskih iskaznica i energetskih certifikata zgrade za postojeće i nove zgrade.

Energetski pregled je sustavni postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim svojstvima zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina, privatnih ili javnih usluga, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Zakon o gradnji (NN 153/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1906.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_518.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1616.html

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1905.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_64_1263.html

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1904.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1647.html

Vršimo usluge stručnog nadzora prilikom izgradnje objekata, i to na način da:

 1. nadziremo građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
 2. utvrđujemo ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
 3. utvrđujemo je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
 4. određujemo provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
 5. bez odgode upoznajemo investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
 6. sastavljamo završno izvješće o izvedbi građevine.

Investitor je dužan prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) osigurati stručni nadzor građenja građevine.

Zakon o gradnji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/379606.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html

Konzalting podrazumijeva tehničko savjetovanje investitora i cjelovito vođenje investicije.

Tvrtka zapošljava osobu koja je član Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu.

U sklopu konzaltinga, možemo Vam ponuditi:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, planiranje i priprema u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije, koordinatora I i II zaštite na radu i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina, savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • koordiniranje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 • pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole, te ishođenje tih akata,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.